استرداد:

اگر اعلام انصراف تا 3 روز قبل از شروع دوره باشد استرداد شهریه معادل 100% خواهد بود.

اگر اعلام انصراف قبل از شروع دوره و کمتر از 3 روز مانده به کلاس باشد 10% از مبلغ شهریه پرداختی کسر خواهد شد.

اگر اعلام انصرافبعد از جلسه اول و قبل از جلسه دوم باشد25% از شهریه پرداختی کسر خواهد شد.

اگر اعلام انصراف از جلسه ی دوم به بعد باشد هیچ گونه شهریه ای مسترد نخواهد شد

لازم به ذکر است فرایند استرداد فقط با صدور چک، در وجه ثبت نام کننده و یا شرکت مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

 

دانلود پیوست

ضوابط اخلاقی و انضباطی:

شرکت کننده موظف به رعایت ضوابط اخلاقی همراه  با پوشش مناسب در شان حضور در یک محیط فرهنگی و علمی است.

در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده از ادامه حضور در دوره(بدون استرداد شهریه) محروم خواهد شد.


دانلود پیوست

غیبت:

شرکت کننده حق غیبت تا 4/1 کل ساعات دوره را دارد.در غیر اینصورت اجازه حضور در جلسه امتحان را نخواهند داشت.

دانلود پیوست

گواهینامه:

گواهی نامه بعد از پایان موفقیت آمیز دوره و تسویه حساب کامل صادر خواهد شد.

 

دانلود پیوست